Privacyverklaring

Dutch Decoating, gevestigd aan G. Grobestraat 11, 2225KA Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

– Website: https://www.dutchdecoating.nl/
– Bezoekadres: G. Grobestraat 11, 2225KA in Katwijk
– Postbusadres: G. Grobestraat 11, 2225KA in Katwijk
– Telefoonnummer: +31 71 303 1532
– De heer P. de Mol is de contactpersoon voor de privacywetgeving bij Dutch Decoating. Hij is te bereiken via: info@dutchdecoating.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Dutch Decoating verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam-, Adres- woonplaatsgegevens;
– Identificatiegegevens (w.o. nationaliteit);
 – Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en e-mailadressen);
– IP gegevens van waaruit wordt ingelogd binnen onze website;
– Financiële gegevens;
– Betaalgegevens (o.a. bankrekeningnummers);

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dutchdecoating.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Dutch Decoating verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Dutch Decoating analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Dutch Decoating verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze dossiervorming.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Dutch Decoating neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Decoating) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dutch Decoating bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en te voldoen aan de aan ons opgelegde wettelijke verplichtingen tot het bewaren van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Dutch Decoating deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dutch Decoating blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dutch Decoating uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Dutch Decoating gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dutch Decoating gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutch Decoating en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dutchdecoating.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dutch Decoating wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Dutch Decoating neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dutchdecoating.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat onderaan op deze pagina vermeld.

Laserreiniging is de nieuwe en innovatieve benadering van oppervlaktebehandeling, voor het reinigen van roest, verf of andere vervuiling. Waar traditionele schurende of chemische middelen problemen veroorzaken, is er bij laserreiniging geen afval tijdens de werkzaamheden en komt het gereinigde oppervlak heel dicht bij de oorspronkelijke afwerking.

Pieter de Mol, Dutch Decoating